تبدیل ها

Showing all 5 results

 • آداپتور

  آداپتورها به نوعی تبدیل که از نظر ظاهری همانند تصویر میباشد
  آداپتورهااز جنس برنج که میتوان با آبکاری نکیل پوشش داده شود

 • بوشن

  کوپلینگ
  به نوعی از تبدیل دو سر مادگی با خروجی و ورودی یکسان کوپلینگ یا بوشن میگویند

 • ردیوسر

  ردیوسر
  به نوعی تبدیل که از نظر ظاهری همانند تصویر میباشد

 • نیپل(مغزی)

  نیپل
  به نوعی تبدیل دوسر باورودی نری و خروجی یکسان نیپل یا مغزی میگویند.
  نیپل از جنس برنج که میتواند پوشش نیکل آبکاری شده باشد ک ب سفارش میتوان از استیل , آهن و حتی مس تولید گردد